Αξιοποίηση τεχνικών μηχανικής μάθησης για την αποτελεσματική αποθήκευση δεδομένων σε multi cloud και multi edge περιβάλλοντα.
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Εμμανουήλ Βαρβαρίγος
Συσχετιζόμενο μάθημα Δίκτυα Επικοινωνιών

Περιγραφή

Keywords: Multi cloud, multi edge environments, distributed storage, Machine Learning, multi-objective optimization

Ο όγκος των δεδομένων προς αποθήκευση αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς. Η αποθήκευση των δεδομένων στο νέφος (cloud storage) προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα όσον αφορά την κλιμακωση και τη διαθεσιμότητα. Όμως, ο τρόπος αποθήκευσης μπορεί να προκαλέσει προβλήματα που σχετιζονται με την ιδιωτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων. Επιπλέον, ο χρόνος για την ανάκτηση τους μπορεί να είναι ιδιαίτερα επιβαρημένος στην περίπτωση η αποθήκευσή τους έχει γίνει μακριά από τον τελικό χρήστη. Για το λόγο αυτό, με την πάροδο του χρόνου και την αύξηση του όγκου των δεδομένων, επιλέγεται η αποθήκευση τους ολο και πιο κοντά στον τελικό χρήστη και έχει προκύψει το μοντέλο αποθήκευσης στα άκρα του δικτύου (edge storage). Ωστόσο, οι αποθηκευτικοι πόροι στα άκρα του δικτύου χαρακτηρίζονται από δυναμικότητα όσον αφορά τη διαθεσιμότητα και η επιλογή του τρόπου αποθήκευσης των δεδομένων πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχη. Μια μεγάλη πρόκληση σε ένα τέτοιο περιβάλλον σχετίζεται με τον αποδοτικό, ως προς το κόστος, τη διαθεσιμότητα και τις απαιτήσεις των χρηστών, διαμοιρασμό των δεδομένων στην ιεραρχική edge-cloud υποδομή.

Στα πλαίσια της διπλωματικής θα αναπτυχθούν αλγόριθμοι με χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης για την λήψη αποφάσεων σχετικά με την αποθήκευση των δεδομένων σε
περιβάλλοντα πολλαπλών cloud και edge υποδομών βάση πολλαπλών κριτηρίων αποθήκευσης (latency, cost, privacy), των αναγκών των χρηστών και των χαρακτηριστικών
των διαθέσιμων πόρων.Η ανάπτυξη των αλγορίθμων θα γίνει με τη χρήση Python/Matlab.

Σχετική βιβλιογραφία

  • Wang, P., Zhao, C., Liu, W., Chen, Z., & Zhang, Z. (2020). Optimizing Data Placement for Cost Effective and High Available Multi-Cloud Storage.
  • Pengwei Wang, Caihui Zhao, Yi Wei, Dong Wang, Zhaohui Zhang, An Adaptive Data Placement Architecture in Multicloud Environments