Δέσμευση πόρων για τη αποτελεσματική λειτουργία ασύρματων και οπτικών δικτύων (FiWi) για την παροχή υπηρεσιών από άκρο σε άκρο.
Διπλωματική Εργασία


Περιγραφή

Keywords: Cell planning, Fiber Wireless Networks, Network management, 5G Networks

Τα κινητά δίκτυα πέμπτης γενιάς (5G), στοχεύουν στην παροχή υπερ-υψηλής ταχύτητας μετάδοσης δεδομένων με παράλληλη μείωση έως και 90% της ενέργειας που καταναλώνεται εξασφαλίζοντας παράλληλα μικρή καθυστέρηση στη μεταφορά των δεδομένων. Για το λόγο αυτό, απαιτείται η σχεδίαση υποδομών υψηλής χωρητικότητας, που συνδυάζουν τις υπάρχουσες οπτικές και ασύρματες υποδομές. Βασικός στόχος είναι η παροχή διαφοροποιημένων υπηρεσιών, με παράλληλη αύξηση (έως 1000 φορές) της χωρητικότητας σε σύγκριση με τα 4G δίκτυα.

Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας θα αναπτυχθούν αλγόριθμοι σχεδίασης ετερογενών δικτύων που θα επιτρέπουν την πλήρη αξιοποίηση των υποδομών ασύρματων και οπτικών δικτύων, στοχεύοντας στην αύξηση της χρησιμοποίησης μιας τέτοιας υποδομής με παράλληλη μείωση της ενέργειας που καταναλώνεται. Η ανάπτυξη των αλγορίθμων θα γίνει με τη χρήση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος MATLAB και τα εργαλεία που αυτό προσφέρει.

Σχετική βιβλιογραφία

  • E. Björnson and L. Sanguinetti, "Scalable Cell-Free Massive MIMO Systems," in IEEE Transactions on Communications
  • J. Zhang, Y. Xiao, D. Song, L. Bai and Y. Ji, "Joint Wavelength, Antenna, and Radio Resource Block Allocation for Massive MIMO Enabled Beamforming in a TWDM-PON
  • Based Fronthaul.