Μηχανισμοί Αγοράς για Υπηρεσίες Ευελιξίας σε Δίκτυα Διανομής Ενέργειας
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Εμμανουήλ Βαρβαρίγος
Συσχετιζόμενο μάθημα Δίκτυα Επικοινωνιών

Περιγραφή

Keywords: optimal power flow, market mechanisms, flexibility

Τα σύγχρονα δίκτυα διανομής ενέργειας αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω της αυξημένης διείσδυσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Η παροχή ευελιξίας στην παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας, προερχόμενη από μπαταρίες, μικρές γεννήτριες και ευέλικτα φορτία, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη ως προς την αντιμετώπιση προβλημάτων τάσης, συμφόρησης κ.α. Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα μελετηθεί ένας μηχανισμών τιμολόγησης που, σε συνδυασμό με αλγόριθμους βέλτιστης ροής ισχύος (Optimal Power Flow), θα παρέχει κίνητρα για επενδύσεις σε πηγές ευελιξίας σε συγκεκριμένους κόμβους του δικτύου διανομής ενέργειας.

Γνώσεις που θα αποκτηθούν: convex optimization, stochastic optimization, electricity markets, optimal power flow, python