Υπολογιστική Προσομοίωση Κυψελωτών Συστημάτων: Τεχνικές Επιλογής Υποσυνόλου Κεραιών Μετάδοσης – Λήψης, Εφαρμογές σε MIMO – OFDMA Δίκτυα
Διπλωματική Εργασία


Περιγραφή

Στα συστήματα κινητής τηλεφωνίας επόμενης γενιάς (4G) η χρήση συστημάτων ΜΙΜΟ θα συμβάλει στην αύξηση του ρυθμού μετάδοσης ανά κινητό χρήστη, με χρήση κατάλληλων τεχνικών χωρικής πολυπλεξίας. Για ένα σύστημα με Μ κεραίες στο σταθμό βάσης και Ν κεραίες ανά κινητό χρήστη, είναι επιθυμητή η επιλογή ενός υποσυνόλου των Μ + Ν διαθέσιμων κεραιών για μετάδοση και λήψη δεδομένων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται μείωση της πολυπλοκότητας επεξεργασίας, αλλά και αποφυγή μετάδοσης από ζεύξεις με έντονες διαλείψεις.

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη και αξιολόγηση τεχνικών επιλογής κατάλληλου υποσυνόλου κεραιών μετάδοσης/λήψης σε ρεαλιστικά κυψελωτά περιβάλλοντα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο πρωτόκολλο φυσικού στρώματος OFDMA, το οποίο έχει ήδη προταθεί για τα 4G δίκτυα.

Θα μελετηθούν τεχνικές οι οποίες μεγιστοποιούν τη χωρητικότητα ανά χρήστη με γνώση μονάχα του επιθυμητού σήματος ή και των παρεμβάλλοντων χρηστών, καθώς και τεχνικές οι οποίες στηρίζονται στη μεγιστοποίηση του επιθυμητού σήματος, με παράλληλη ελαχιστοποίηση των παρεμβολών που προκαλεί στο δίκτυο. Επιπλέον, στα πλαίσια της εργασίας θα υπάρξει βιβλιογραφική μελέτη και προσομοίωση τεχνικών εύρεσης κύριων ιδιοτιμών (PCA – Principal Component Analysis) προκειμένου να καθοριστεί κατά περίπτωση το βέλτιστο υποσύνολο κεραιών μετάδοσης λήψης.

Επιλογή υποσυνόλου κεραιών μετάδοσης – λήψης σε ΜΙΜΟ σύστημα

Απαιτούμενες Γνώσεις: Δίκτυα Επικοινωνιών, Κεραίες, Ασύρματες Ζεύξεις και Διάδοση

Επιθυμητές Γνώσεις: Εξοικείωση με τη χρήση του Μatlab ή με τη γλώσσα προγραμματισμού Java.

(για 1 άτομο)

Υπεύθυνοι Ερευνητές: Δρ. Παναγιώτης Κ. Γκόνης (pgkonis@esd.ntua.gr), Μαρία Σεϊμένη, Υ.Δ. (mseimeni@icbnet.ntua.gr)

Δήμητρα Ι. Κακλαμάνη, Καθηγήτρια (γρ. 21.25, κτ. Ηλ/γων, τηλ. 210 7722277, dkaklam@mail.ntua.gr )

http://olympos.esd.ece.ntua.gr/

http://www.icbnet.ntua.gr