Βέλτιστη ρύθμιση ηλεκτρονόμων προστασίας σε ηλεκτρικά δίκτυα διανομής με διεσπαρμένη παραγωγή
Διπλωματική Εργασία


Περιγραφή

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας, θα αναπτυχθεί λογισμικό για προσαρμοστικά συστήματα προστασίας (adaptive protection systems), τα οποία εφαρμόζονται στα σύγχρονα δίκτυα διανομής. Ως προσαρμοστικό χαρακτηρίζεται ένα σύστημα προστασίας που μπορεί να παρακολουθεί τις λειτουργικές αλλαγές του προστατευόμενου δικτύου (π.χ. αλλαγή τοπολογίας, σύνδεση/αποσύνδεση μονάδας διεσπαρμένης παραγωγής κτλ.), και εν συνεχεία να ρυθμίζει κατάλληλα τους ηλεκτρονόμους προστασίας σε πραγματικό χρόνο. Το εν λόγω λογισμικό θα προσδιορίζει, αρχικά, όλα τα πιθανά ζεύγη πρωτεύουσας και δευτερεύουσας προστασίας υπερέντασης, με δεδομένη την τοπολογία του εξεταζόμενου δικτύου. Ακολούθως, θα υπολογίζει τα ρεύματα βραχυκύκλωσης σε επιλεγμένα σημεία, καθώς και θα εντοπίζει τα κρίσιμα σημεία σφάλματος (critical fault points), στα οποία ελλοχεύει ο κίνδυνος απώλειας της επιλογικής συνεργασίας (coordination) μεταξύ πρωτεύουσας και δευτερεύουσας προστασίας. Τέλος, τα αποτελέσματα των προηγούμενων διεργασιών θα εισέρχονται στο μοντέλο βελτιστοποίησης, το οποίο θα παράγει κατάλληλες ρυθμίσεις για τους εγκατεστημένους ηλεκτρονόμους, διασφαλίζοντας την πλήρη προστασία του δικτύου σε κάθε λειτουργική κατάσταση.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

  1. Καλή γνώση Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας.
  2. Πολύ καλή γνώση Προγραμματισμού με τις γλώσσες MATLAB και Python.
  3. Άριστη γνώση της Αγγλικής.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Γιώργος Ν. Κορρές, Καθηγητής
Office: 2.2.35 (Παλ. Κτ. Ηλεκτρ.)
Phone: 210-7723621
E-mail: gkorres@cs.ntua.gr
Βασίλης Α. Παπασπηλιωτόπουλος, Υ.Δ.
Office: 2.2.30 (Παλ. Κτ. Ηλεκτρ.)
Phone: 210-7723561
E-mail: vpapaspi@power.ece.ntua.gr