Αλγόριθμοι Στοχαστικής Βελτιστοποίησης για Σχεδιασμό Επενδύσεων στα Σύγχρονα Δίκτυα Διανομής
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Εμμανουήλ Βαρβαρίγος
Συσχετιζόμενο μάθημα Δίκτυα Επικοινωνιών

Περιγραφή

Οι σύγχρονες τάσεις που κυριαρχούν στον τομέα της ηλεκτρικής ισχύος περιλαμβάνουν τη διείσδυση μεγάλου ποσοστού ΑΠΕ στο μείγμα της ηλεκτροπαραγωγής, την αποκεντροποίηση των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και την απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρισμού. Για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που εισάγουν οι τάσεις αυτές απαιτείται η παροχή κινήτρων «από τα κάτω προς τα πάνω» («bottom-up») για επενδύσεις σε κατανεμημένες μονάδες ενέργειας και ευελιξίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διασφάλιση ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η ομαλή λειτουργία των δικτύων διανομής.

Στην παρούσα διπλωματική θα σχεδιαστεί ένα μοντέλο διεπίπεδου προγραμματισμού (bilevel programming) για τον συντονισμό και τη συν-βελτιστοποίηση επενδύσεων σε κατανεμημένες πηγές ενέργειας αλλά και για την αναβάθμιση των δικτύων. Για την αποδοτική επίλυση του προβλήματος θα χρησιμοποιηθούν τεχνικές αποσύνθεσης (decomposition).

Εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν: μαθηματική μοντελοποίηση, μαθηματικός προγραμματισμός και προσομοίωση (Python / Julia / MATLAB), συγγραφή επιστημονικού κειμένου (Latex).