Ανάπτυξη αλγορίθμων για τη δέσμευση δικτυακών και υπολογιστικών πόρων για την εξυπηρέτηση των εφαρμογών βάση των προθέσεών τους
Διπλωματική Εργασία


Περιγραφή

Είναι γεγονός ότι οι νέας γενιάς εφαρμογές γίνονται όλο και πιο πολύπλοκες με χαρακτηριστικά που διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους. Το πρόβλημα της εξυπηρέτησης των εφαρμογών γίνεται ακόμη πιο πολύπλοκο σε υποδομές που βασίζονται σε διαφορετικές τεχνολογίες. Η ανάπτυξη αλγορίθμων για την εξυπηρέτηση των εφαρμογών βάση των προθέσεών τους (intent based networking) κρίνεται απαραίτητη.

Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα αναπτυχθούν αλγόριθμοι Μηχανικής Μάθησης για την εξυπηρέτηση εφαρμογών σε ετερογενή περιβάλλοντα βάση μιας γενικής περιγραφής των αναγκών τους (Intent Based)

Επιθυμητές Γνώσεις: Δίκτυα επικοινωνιών, Python/Matlab, Μηχανική μάθηση.

Σχετική****βιβλιογραφία

- Jiachen Yang, Igor Borovikov, Hongyuan Zha, Hierarchical Cooperative Multi-Agent Reinforcement Learning with Skill Discovery