Χρήση τεχνικών βελτιστοποίησης για την επίλυση ερευνητικών προβλημάτων μηχανικής μάθησης
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Εμμανουήλ Βαρβαρίγος
Συσχετιζόμενο μάθημα Δίκτυα Επικοινωνιών

Περιγραφή

Τα πολλαπλά χαρακτηριστικά που περιγράφουν τις δικτυακές και υπολογιστικές υποδομές εισάγουν μια επιπλέον πολυπλοκότητα για το σχεδιασμό μοντέλων μηχανικής μάθησης. Ο αριθμός τους αυξάνεται σημαντικά λαμβάνοντας υπόψη τα ετερογενή χαρακτηριστικά των cloud – edge υποδομών.

Κατά τη δημιουργία ενός μοντέλου Μηχανικής Μάθησης, η αφαίρεση άσχετων χαρακτηριστικών θα καταστήσει το μοντέλο ευκολότερο στην ερμηνεία και λιγότερο επιρρεπές στην υπερπροσαρμογή των δεδομένων.

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη αλγορίθμων για την εύρεση του βέλτιστου υποσυνόλου χαρακτηριστικών, γνωστό ως πρόβλημα επιλογής καλύτερου υποσυνόλου.

Επιθυμητές Γνώσεις: Δίκτυα επικοινωνιών, Python/Matlab, Μηχανική μάθηση, Γραμμμικός Ακέραιος Προγραμματισμός.

Σχετική****βιβλιογραφία

- Dimitris Bertsimas, Angela King, Rahul Mazumder, Best Subset Selection via a Modern Optimization Lens