Αλγόριθμοι ανάθεσης εφαρμογών σε περιβάλλοντα που υποστηρίζουν προσεγγιστικούς υπολογισμούς μέσω υλικού
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Εμμανουήλ Βαρβαρίγος
Συσχετιζόμενο μάθημα Δίκτυα Επικοινωνιών

Περιγραφή

Οι επιταχυντές υλικού που υποστηρίζουν προσεγγιστικούς υπολογισμούς είναι ένα αναδυόμενο παράδειγμα για τον σχεδιασμό ενεργειακά αποδοτικών ή/και υψηλής απόδοσης υπολογιστικών υποδομών. Οι επιταχυντές υλικού κάνουν χρήση μιας πληθώρας υπολογιστικών τεχνικών που επιστρέφουν ένα πιθανώς ανακριβές αποτέλεσμα αντί για ένα εγγυημένα ακριβές αποτέλεσμα και που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εφαρμογές όπου ένα προσεγγιστικό αποτέλεσμα είναι επαρκές για το σκοπό του.

Ένα παράδειγμα τέτοιας κατάστασης είναι για μια μηχανή αναζήτησης όπου μπορεί να μην υπάρχει ακριβής απάντηση για ένα συγκεκριμένο ερώτημα αναζήτησης και ως εκ τούτου, πολλές απαντήσεις μπορεί να είναι αποδεκτές. Παρομοίως, η περιστασιακή αποβολή ορισμένων καρέ σε μια εφαρμογή βίντεο μπορεί να περάσει απαρατήρητη λόγω των αντιληπτικών περιορισμών του ανθρώπου. Ο προσεγγιστικός υπολογισμός βασίζεται στην παρατήρηση ότι σε πολλά σενάρια, παρόλο που η εκτέλεση ακριβών υπολογισμών απαιτεί μεγάλη ποσότητα πόρων, το να επιτρέπεται περιορισμένη προσέγγιση μπορεί να προσφέρει δυσανάλογα κέρδη σε απόδοση και ενέργεια, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται αποδεκτή ακρίβεια αποτελεσμάτων.

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη αλγορίθμων για την ανάθεση των εφαρμογών στους πόρους ενός ετερογενούς edge-cloud υπολογιστικού περιβάλλοντος που υποστηρίζει προσεγγιστικούς υπολογισμούς μέσω υλικού.

Σχετική****βιβλιογραφία

- Ling Wang, Xiaohang Wang, Approximate communication for energy-efficient network-on-chip, Advances in Computers, Elsevier, Volume 124, 2022, Pages 151-215, ISSN 0065-2458, ISBN 9780323856881

Επιθυμητές Γνώσεις: Δίκτυα επικοινωνιών, Python/Matlab.