Διαδραστικές ασκήσεις Ψηφιακών Επικοινωνιών στη γλώσσα Python
Διπλωματική Εργασία


Περιγραφή

Για δύο άτομα...

α) Ανάπτυξη ασκήσεων Ψηφιακών Επικοινωνιών σε Jupyter Notebook (Python), με διαδραστική εισαγωγή παραμέτρων και απεικόνιση των αποτελεσμάτων. Υπάρχει ήδη το υλικό των ασκήσεων σε Matlab και ορισμένων σε Python.

β) Ανάπτυξη server για εκτέλεση των ασκήσεων μέσω web.

Προαπαίτηση: Το Εργαστήριο ΨΕ Ι και καλή γνώση της γλώσσσας Python