Αξιολόγηση της προοπτικής κινητοποίησης της ευελιξίας της κατανάλωσης μέσω διακριτής διζωνικής χρονο-χρέωσης στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας
Διπλωματική Εργασία


Περιγραφή

Η ευελιξία στην κατανάλωση θεωρείται στοιχείο κλειδί για τον ενεργειακό μετασχηματισμό του Ελληνικού Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας. Εν αναμονή της εγκατάστασης έξυπνων μετρητών, η υπάρχουσα υποδομή διακριτής χρέωσης των οικιακών καταναλωτών σε δύο χρονικές ζώνες προσφέρει μια πρώτη δυνατότητα κινητοποίησης της ευελιξίας τους. Η επιλογή των χρονικών περιόδων κανονικής και μειωμένης χρέωσης και η σχετική διαφορά των τιμών μπορούν να χρησιμοποιηθούν στρατηγικά ώστε να μεγιστοποιηθεί η μετατοπιζόμενη κατανάλωση πρός τις χρονικές περιόδους μειωμένης χρέωσης αλλά και τα τεχνοοικονομικά ωφέλη αυτής της μετατόπισης για το σύστημα. Η βέλτιστη επιλογή αυτών των μεταβλητών είναι ένα πολυσύνθετο ζήτημα, καθώς εξαρτάται απο αρκετές αβέβαιες παραμέτρους όπως ενδεικτικά τα ενεργειακά προφίλ των εμπλεκόμενων οικιακών καταναλωτών και η τεχνική δυνατότητα χρονικής μετάθεσης της ενεργειακής τους κατανάλωσης, η ευαισθησία των εμπλεκόμενων καταναλωτών στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας αλλά ενδεχομένως και οι επικρατούσες συνθήκες λειτουργίας του συστήματος και της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Το αντικείμενο αυτής της προτεινόμενης διπλωματικής εργασίας είναι η αξιολόγηση της προοπτικής κινητοποίησης της ευελιξίας της κατανάλωσης μέσω διακριτής διζωνικής χρονο-χρέωσης στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας. Για το σκοπό αυτό, το πρώτο στάδιο της εργασίας προβλέπεται να αφιερωθεί στη (μακροσκοπική ή μικροσκοπική) μοντελοποίηση της ευελιξίας των οικιακών καταλανωτών. Το δεύτερο στάδιο αφορά στην κατάστρωση και επίλυση προβλημάτων στοχαστικού, μικτού ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού με σκοπό τον προσδιορισμό των βέλτιστων μεταβλητών διζωνικής χρονοχρέωσης (συγκεριμένα, χρονικές περίοδοι κανονικής και μειωμένης χρέωσης και σχετική διαφορά τιμών) σε χρονικό ορίζοντα μέχρι την προβλεπόμενη εγκατάσταση έξυπνων μετρητών. Στο τρίτο στάδιο θα αποτιμηθούν τα εκτιμώμενα ωφέλη της βέλτιστης εκμετάλλευσης της διζωνικής χρονοχρέωσης ως προς την αποφυγή ή καθυστέρηση κοστοβόρων επενδύσεων σε ισοδύναμους σταθμούς ηλεκτροχημικής αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.