Συντονισμός διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (TSO-DSO coordination)
Διπλωματική Εργασία


Περιγραφή

Με την αυξανόμενη ένταξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ελέγξιμων φορτίων (ελαστικά φορτία) στα δίκτυα διανομής Μέσης και Χαμηλής Τάσης, έχει δημιουργηθεί μεγάλο ενδιαφέρον για την υλοποίηση και εφαρμογή εξειδικευμένων πλατφορμών που εκμεταλλεύονται την ελαστικότητα αυτών των πόρων. Τέτοιες πλατφόρμες έχουν την δυνατότητα να επιλύουν προβλήματα αποσυμφόρησης (congestion management) και εκκαθάρισης αγοράς (balancing), καθώς και την επίτευξη βέλτιστου συντονισμού μεταξύ των Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς και Διαχειριστών Δικτύων Διανομής.

Το πρόβλημα που καλούνται να επιλύσουν οι διαχειριστές περιγράφεται σε αυτήν την εργασία ως μια βέλτιστη ροή φορτίου (ACOPF). Ωστόσο, η μη γραμμικότητα και μη κυρτότητα του ACOPF προβλήματος το καθιστά υπολογιστικά σύνθετο για εφαρμογές σε συστήματα πραγματικής κλίμακας. Έτσι, οι διαχειριστές καταφεύγουν σε προσεγγιστικά προβλήματα και χαλαρώσεις (ACOPF approximations and relaxations) που τα επιλύουν με χαμηλότερη ακρίβεια μεν, αλλά πολύ αποδοτικότερα δε. Τέτοιες προσεγγίσεις είναι η γραμμικοποιημένη ροή φορτίου (DCOPF), η αποζευγμένη ροή φορτίου (decoupled power flow) και η δεύτερης-τάξης κωνική χαλάρωση (second-order conic relaxation).

Πιθανά θέματα σε αυτή τη θεματολογία:
● Η δημιουργία ενός TSO-DSO dataset ευρείας κλίμακας από ήδη υπάρχοντα και η προσαρμογή του στο μοντέλο που θα μελετηθεί.
● Η μοντελοποίηση της βέλτιστης ροής φορτίου.
● Η μοντελοποίηση της αποζευγμένης ροής φορτίου και σύγκρισή της με τη βέλτιστη ροή φορτίου.
● Προσθήκη εφεδρείας στο ανεπτυγμένο μοντέλο.

● Προσθήκη στοχαστικότητας στο ανεπτυγμένο μοντέλο.
● Ανάλυση της επίδρασης της εφεδρείας στη χρήση των γραμμών του δικτύου διανομής.