Υπολογιστική Προσομοίωση Κυψελωτών Συστημάτων: Επίδοση τεχνικών μετάδοσης σε συστήματα πολλαπλών εισόδων - πολλαπλών εξόδων (ΜΙΜΟ, Μultiple Input Multiple Output) – Εφαρμογές σε ευρυζωνικά δίκτυα τέταρτης γενιάς
Διπλωματική Εργασία


Περιγραφή

Τα συστήματα ΜΙΜΟ (Multiple Input Multiple Output) χρησιμοποιούν πολλαπλές κεραίες τόσο στον πομπό όσο και στο δέκτη, επιτυγχάνοντας υψηλότερες τιμές χωρητικότητας σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα επικοινωνίας SISO (Single Input Single Output), καθώς ανεξάρτητοι συρμοί δεδομένων μπορούν να μεταδίδονται από διαφορετικές κεραίες στον πομπό και να συνδυάζονται από διαφορετικές κεραίες στο δέκτη. Προκειμένου, ωστόσο, να είναι δυνατή η πλήρης εκμετάλλευση του ασύρματου καναλιού διάδοσης, θα πρέπει ο πομπός να έχει ακριβή γνώση του καναλιού. Σε ρεαλιστικά συστήματα επικοινωνίας αυτό δεν είναι πάντοτε δυνατόν, είτε εξαιτίας ταχέων μεταβολών στο κανάλι διάδοσης, είτε λόγω λαθών στη ζεύξη ανάδρασης από το δέκτη στον πομπό. Τα τελευταία χρόνια μελετώνται τεχνικές μετάδοσης στα συστήματα ΜΙΜΟ που στηρίζονται στη μερική γνώση του καναλιού διάδοσης. Η κατάλληλη επιλογή τεχνικής μετάδοσης εξαρτάται από μια σειρά από παραμέτρους, όπως ο ρυθμός μεταβολής του ασύρματου περιβάλλοντος, ο αριθμός χρηστών στο σύστημα, το πρωτόκολλο μετάδοσης φυσικού στρώματος, κτλ.

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη τεχνικών μετάδοσης δεδομένων σε συστήματα ΜΙΜΟ με χρήση του πρωτοκόλλου OFDMA, το οποίο έχει ήδη προταθεί για τα ασύρματα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 4ης γενιάς.
Η διπλωματική εργασία περιλαμβάνει ανασκόπηση του θεωρητικού υπόβαθρου των συστημάτων ΜΙΜΟ και των τεχνικών κωδικοποίησης, καθώς και υπολογιστική προσομοίωση των τεχνικών αυτών σε κυψελωτά δίκτυα ΜΙΜΟ-ΟFDMA.

Πομποδέκτης MIMO-OFDMA

(για 1 άτομο)

Απαιτούμενες Γνώσεις: Δίκτυα Επικοινωνιών, Κεραίες, Ασύρματες Ζεύξεις και Διάδοση

Επιθυμητές Γνώσεις: Εξοικείωση με τη χρήση του Μatlab ή με τη γλώσσα προγραμματισμού Java.

Υπεύθυνοι Ερευνητές: Δρ. Παναγιώτης Κ. Γκόνης (pgkonis@esd.ntua.gr), Μαρία Σεϊμένη, Υ.Δ. (mseimeni@icbnet.ntua.gr)

Δήμητρα Ι. Κακλαμάνη, Καθηγήτρια (γρ. 21.25, κτ. Ηλ/γων, τηλ. 210 7722277, dkaklam@mail.ntua.gr )

http://olympos.esd.ece.ntua.gr/

http://www.icbnet.ntua.gr