Εργαλειοθήκη για την πρόβλεψη του χρόνου επικοινωνίας παράλληλων εφαρμογών
Διπλωματική Εργασία


Περιγραφή

Η επικοινωνία μεταξύ διεργασιών σε παράλληλες εφαρμογές μεγάλης κλίμακας αποτελεί εμπόδιο στην κλιμακωσιμότητα, επομένως η δυνατότητα πρόβλεψης του χρόνου επικοινωνίας είναι κρίσιμη για την αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων του συστήματος. Ωστόσο, η πρόβλεψη του χρόνου επικοινωνίας παράλληλων εφαρμογών απαιτεί τη συλλογή σύνθετης πληροφορίας από το γράφο επικοινωνίας της εφαρμογής, την κατανομή (allocation) των διαθέσιμων υπολογιστικών πόρων στο σύστημα και την απεικόνιση του γράφου επικοινωνίας της εφαρμογής στο γράφο της κατανομής των διαθέσιμων πόρων. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η μελέτη κατάλληλων εργαλείων (εργαλεία στατικής ανάλυσης κώδικα, εργαλεία profiling κ.ά.) για τη συλλογή αυτής της πληροφορίας και η ανάπτυξη εργαλειοθήκης (toolchain) για την αυτοματοποίηση της πρόβλεψης του χρόνου επικοινωνίας, με στόχο την αξιοποίηση των προβλέψεων από το runtime του MPI ή/και από εργαλεία διαχείρισης πόρων σε συστήματα μεγάλης κλίμακας (Torque, SLURM).

Επικοινωνία

  • Νικέλα Παπαδοπούλου, nikela@cslab.ece.ntua.gr, 210-772-2495
  • Γεώργιος Γκούμας, goumas@cslab.ece.ntua.gr, 210-772-2402