Μεταβατική Συμπεριφορά και Μοντέλα Ηλεκτρικών Μηχανών


Κωδικός 101
Εξάμηνο Χειμερινό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 3 - 0
Διδάσκοντες Αντώνιος Κλαδάς
Σύνδεσμοι Helios

Περιγραφή

Βασικές αρχές θεωρίας ηλεκτρικών μηχανών (εξισώσεις πεπλεγμένων ροών, ανάπτυξη ροπής και τάσεως). Θεωρία μηχανών συνεχούς ρεύματος (εξισώσεις ροπής και τάσεως, δυναμικές χαρακτηριστικές, γραμμικοποίηση εξισώσεων). Θεωρία πλαισίων αναφοράς (εξισώσεις μετασχηματισμού, συνήθη πλαίσια ανα¬φοράς, παρατήρηση μεταβλητών από διαφορετικά πλαίσια αναφοράς). Θεωρία σύγχρονων μηχανών (εξισώσεις τάσεως και ροπής, μετασχηματισμός σε αυ¬θαίρετο πλαίσιο αναφοράς, ανά μονάδα σύστημα). Δυναμική συμπεριφορά σύγ¬χρονων μηχανών (μεταβατική χαρακτηριστική γωνίας - ροπής, κρίσιμος χρόνος εκκαθαρίσεως τριφασικού σφάλματος). Τελεστικές αντιδράσεις και χρονικές σταθερές σύγχρονων μηχανών, καθορισμός παραμέτρων από δοκιμές. Θεωρία μηχανών επαγωγής (εξισώσεις τάσεως και ροπής, μετασχηματισμός σε αυθαί¬ρετο πλαίσιο αναφοράς, ανά μονάδα σύστημα, μόνιμη κατάσταση λειτουργίας). Δυναμική συμπεριφορά μηχανών επαγωγής, Γραμμικοποίηση εξισώσεων σύγ¬χρονων μηχανών και μηχανών επαγωγής, ιδιοτιμές, ιδιοδιανύσματα, συναρτή¬σεις μεταφοράς. Απλοποιημένα μοντέλα σύγχρονών και ασύγχρονων μηχανών (μη γραμμικά και γραμμικοποιημένα μοντέλα). Ασύμμετρη λειτουργία μηχανών επαγωγής, εφαρμογή της θεωρίας πλαισίων αναφοράς σε ασύμμετρες καταστά-σεις. Ασύγχρονη λειτουργία σύγχρονων μηχανών. Προσομοίωση λειτουργίας μηχανών επαγωγής και σύγχρονων μηχανών στον Η/Υ. Συστήματα Ηλεκτρι¬κής Ενέργειας με πολλές μηχανές. Εργαστηριακές ασκήσεις, παραδείγματα σε Η/Υ, εφαρμογές.