Πιθανοτική Ανάλυση Ενεργειακών Συστημάτων


Κωδικός 103
Εξάμηνο Χειμερινό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 3 - 0
Διδάσκοντες Άρης-Ευάγγελος Δημέας , Νικόλαος Χατζηαργυρίου

Περιγραφή

Στοχαστικές ανελίξεις: Bασικές αρχές, ανελίξεις Markov και Poisson, ανανεωτικές ανελίξεις, φίλτρα Kalman. Προσομοίωση Monte-Carlo: Bασικές αρχές, τυχαίοι αριθμοί, αριθμητικές τεχνικές προσομοίωσης, εφαρμογές σε ενεργειακά συστήματα, ανάλυση αξιοπιστίας συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. Προληπτική συντήρηση, έλεγχος και αντικατάσταση: Γενικά, αφανείς βλάβες, κριτήρια αξιολόγησης των διαδικα¬σιών συντήρησης. ελαχιστοποίηση του κόστους συντήρησης, μεγιστοποίηση της διαθεσιμότητας, βελτιστοποίηση του διαστήμα¬τος ελέγχου, διάφορες διαδικασίες συντήρησης, υπολογισμός της διαθεσιμότητας συστημάτων με θεώρηση των αφανών βλαβών. Πιθανοτική ροή φορτίου: γενικά, εξισώσεις αιτιοκρατικής ροής φορτίου, πιθανοτική αναπαράσταση των μεταβλητών εισόδου, αλγόριθμοι πιθανοτικής ροής φορτίου, d.c. ροή φορτίου, a.c. ροή φορτίου, αποσυζευγμένες εξισώσεις ροής φορτίου, στοχαστική ροή φορτίου, ροή φορτί¬ου σε δίκτυα διανομής με διεσπαρμένες μονάδες παραγωγής, εφαρμογές.