Ταχέα Ηλεκτρομαγνητικά Φαινόμενα σε Συστήματα ισχύος


Κωδικός 106
Εξάμηνο Εαρινό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 3 - 0
Διδάσκοντες Νικόλαος Χατζηαργυρίου, Προυσαλίδης Ιωάννης

Περιγραφή

Η μεταβατική συμπεριφορά γραμμής ηλεκτρικής ενέργειας, Η κυματική εξίσωση της γραμμής. Γραμμή χωρίς απώλειες. Ενέργεια οδευόντων κυμάτων. Γραμμή με απώλειες αλλά χωρίς παραμόρφωση (γραμμή Heaviside), Διαγράμματα χρόνου και χώρου. Τερματισμοί γραμμής.
Προσδιορισμός αρχικού κύματος. Διέλευση κυμάτων από κόμβο αλλαγής Zc. Ισοδύναμο κύκλωμα Thevenin γραμμής. Διάγραμμα Bewley για διαδοχι¬κά τμήματα γραμμών. Κόμβος πολλαπλής διακλάδωσης. Γενικός τερματισμός γραμμής (για μοναδιαία βηματική τάση), Χωρητικός τερματισμός. Επαγωγικός τερματισμός. Βραχυκυκλωμένη γραμμή: ZT = 0.
Άμεσα κεραυνικά πλήγματα σε γραμμές μεταφοράς. Άμεσο πλήγμα κατευ¬θείαν επί των αγωγών. Σύρματα γης, Κεραυνικό πλήγμα σε πυλώνα γραμμής (ή σε σύρμα γης). Σύρματα εδάφους (counterpoises). Πιθανότητα ετήσιας διακοπής γραμμής. Μετάδοση υπερτάσεων διαμέσου των μετασχηματιστών. Χωρητική μετάδοση κεραυνικών τάσεων. Ηλεκτρομαγνητική μετάδοση.
Λειτουργικές υπερτάσεις γραμμών. Ενεργοποίηση και επανάζευξη γραμμής. Ενεργοποίηση και επανάζευξη γραμμής με αντιστάσεις ζεύξεως στο διακόπτη. Απόζευξη γραμμής μεταφο¬ράς. Διακοπή χωρητικού ρεύματος καλωδίου. Διακοπή γραμμής με επαγωγικό φορτίο ή μετασχηματιστή. Δημιουργία συνθηκών συντονισμού από διακοπή γραμμής. Ανοικτοί αγωγοί. Ένας ανοικτός αγωγός. Δύο ανοικτοί αγωγοί. Εφαρμογή κυκλωμάτων ακολουθίας.
Διακοπή βραχυκυκλωμάτων. Μονοφασικό σφάλμα πλησίον ζυγών. Μονο¬φασικό σφάλμα στο απομακρυσμένο άκρο γραμμής. Διακοπή καλωδίου. Χι¬λιομετρικό σφάλμα. Μέθοδοι υπολογισμού των μεταβατικών υπερτάσεων. Το πρόγραμμα EMTP - μοντέλα στοιχείων συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας.