Ποιότητα Ισχύος


Κωδικός 113
Εξάμηνο Εαρινό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 3 - 0
Διδάσκοντες Νικόλαος Χατζηαργυρίου, Προυσαλίδης Ιωάννης

Περιγραφή

Ορισμοί, Βυθίσεις και Βραχείες Διακοπές τάσεων, Διακυμάνσεις τάσης, Αναλαμπές (Φλίκερ), Προσωρινές και Μεταβατικές Ανυψώσεις τάσης, Αρμονικές και Ενδιάμεσες Αρμονικές, Ασυμμετρία Φάσεων.
Πρότυπα, Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ50160, Ορια Ατρωσίας Συσκευών σε Βυθίσεις Τάσης, Προδιαγραφές Συσκευών Μέτρησης Βυθίσεων Τάσης.
Συσκευές Βελτίωσης της Ποιότητας Ισχύος: Εγκάρσιοι και Σειριακοί Αντισταθμιστές, Συστήματα Αδιάκοπης Παροχής Ισχύος, Ρυθμιστές Τάσης, Διακόπτες Μεταφοράς Στέρεας Κατάστασης, Καταστολείς Μεταβατικών Φαινομένων, Ενεργά και Παθητικά Φίλτρα, κλπ.
Ποιότητα της Παροχής Ηλεκτρικής Ισχύος στους Καταναλωτές, Τύποι Κα-ταναλωτών, Απαιτήσεις, Αποκλίσεις από Επιτρεπτά Όρια, Αίτια και Επιπτώσεις, Αξιοπιστία Παροχής, Δείκτες Αξιοπιστίας Καταναλωτών, Κόστος Αξιοπιστίας, Ποιότητα Παροχής Ισχύος στο Ανταγωνιστικό Περιβάλλον Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ρόλος των Φορέων, Αποζημιώσεις Καταναλωτών.