Ευστάθεια Τάσεως και Μη-Γραμμική Δυναμική Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας


Κωδικός 116
Εξάμηνο Εαρινό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 3 - 0
Διδάσκοντες Βασίλειος Νικολαΐδης

Περιγραφή

Ταξινόμηση μελετών ευστάθειας ΣΗΕ: μεταβατική ευστάθεια, ευστάθεια μι­κρών διαταραχών ευστάθεια τάσεως. Εισαγωγή στις χρονικές κλίμακες: μα­κροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη δυναμική.

Ευστάθεια τάσεως και σύστημα μεταφοράς: μέγιστη μεταφερόμενη ισχύς, σχέσεις ισχύος και τάσεως απαιτήσεις αέργου υποστηρίξεως για μεταφορά ισχύος, περιγραφή μηχανισμών αστάθειας τάσεως, επίδραση αντιστάθμισης.

Επίδραση γεννητριών στην ευστάθεια τάσεως: περιοριστές διεγέρσεως, καμ­πύλες ικανότητας παραγωγής, επίδραση κορεσμού.

Παράσταση φορτίων για την ανάλυση της ευστάθειας τάσεως: εξάρτηση φορτίων από την τάση, δυναμική αποκατάστασης φορτίου, κινητήρες επαγω­γής, μετασχηματιστές μεταβλητής λήψης, θερμοστατικά φορτία, γενικευμένα μοντέλα φορτίων.

Στοιχεία θεωρίας μη γραμμικών δυναμικών συστημάτων: θεωρία διακλαδώ­σεων, συστήματα διαφορικών εξισώσεων με αλγεβρικούς περιορισμούς, συστή­ματα πολλών χρονικών κλιμάκων, ανάλυση ιδιαζουσών διαταραχών.

Όρια φόρτισης, υπολογισμός ευαισθησιών και ανάλυση διακλαδώσεων σε συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας. Μηχανισμοί αστάθειας τάσεως και μέτρα αν­τιμετώπισης και περιορισμού των συνεπειών της στη μακροπρόθεσμη και βρα­χυπρόθεσμη χρονική κλίμακα.