Θεωρία και Εφαρμογές Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων


Κωδικός 208
Εξάμηνο Εαρινό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 3 - 0
Διδάσκοντες Παναγιώτης Φράγκος

Περιγραφή

Διάδοση ΗΜ κυμάτων σε στρωματοποιημένα μέσα, μέθοδοι Riccati, Born, Ry-tov, WKB. Το μονοδιάστατο πρόβλημα αντίστροφης σκέδασης, ολοκληρωτικές εξισώσεις Marchenko και επίλυση αυτών . Αντίστροφη σκέδαση σε τρεις διαστάσεις, μέθοδος του Bojarski, τομογραφικές μέθοδοι, μέθοδοι όπισθεν προβολής (backprojection) και συνέλιξης, Οπτική κατά Fourier (κυματική οπτική), βαθ- μωτή θεωρία περίθλασης, Μικροκυματική ολογραφία, ανάλυση στοιχειώδους ολογράμματος και ολογράμματος Fresnel. Αρχές τηλεπισκόπησης και ραδιομετρίας, νόμος των Rayleigh και Jeans, φασματική υπογραφή από σκέδαση από στερεές επιφάνειες, εξίσωση μετάδοσης ακτινοβολίας. Σκέδαση ΗΜ κυμάτων από τραχείες επιφάνεις, ολοκλήρωμα Helmholtz, προσέγγιση του Kirchhoff, μέθοδος του Rayleigh, σκέδας από τραχείες επιφάνειες.