Εφαρμογές της Μη Γραμμικής Οπτικής στις Φωτονικές Επικοινωνίες και Διατάξεις


Κωδικός 229
Εξάμηνο Χειμερινό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 4 - 0
Διδάσκοντες Ιωάννης Κομίνης (Σχολή ΕΜΦΕ)

Περιγραφή

Φαινομενολογική θεώρηση των επιδεκτικοτήτων σε ισοτροπικά και κεντρο-συμμετρικά μέσα, φαινόμενο Kerr, σχέσεις Sellmeir, βασικά μη γραμμικά φαινόμενα στη φωτονική, εξισώσεις Schroedinger και Ginzburg-Landau σε φωτονικά δίκτυα και διατάξεις, φαινόμενα διασποράς και περίθλασης, ανάλυση ευστάθειας ειδικών λύσεων, μεταβολικές και διαταραχτικές μέθοδοι προσδιορισμού προσεγγιστι¬κών λύσεων, τεχνικές πολυπλεξίας στα πεδία του χρόνου και των συχνοτήτων (TDM, WDM), φαινόμενα που απορρέουν από τη χρήση οπτικών ενισχυτών (EDFA), χρονοθορυβικός τρόμος, φαινόμενο Gordon-Haus, διαχείριση διασπο¬ράς, παλμοί RZ και NRZ, φωτεινές βολίδες και δίνες, φωτοπερθλαστικά σολιτόνια, χωρικά σολιτόνια, διακριτά συστήματα, συστοιχίες μη γραμμικών κυματοδηγών και διακριτές εξισώσεις Schoedinger Ginzburg-Landau.