Ρομποτικά Συστήματα Ελέγχου


Κωδικός 312
Εξάμηνο Χειμερινό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 3 - 0
Διδάσκοντες Κωνσταντίνος Τζαφέστας

Περιγραφή

Συστήματα βασισμένα στη γνώση. Ευφυής έλεγχος βασισμένος στη γνώση (άμεσος και έμμεσος). Ασαφή συστήματα. Ευφυής ασαφής έλεγχος, θεωρία μαρτυρίας. Διαγνωστική συστημάτων βασισμένη στη γνώση. Ευφυής έλεγ­χος ρομποτικών συστημάτων (ασαφής, βασισμένος στη γνώση, νευρωνικός, ιεραρχικός). Ευφυής έλεγχος βιομηχανικών συστημάτων (φυσικών - χημικών διεργασιών - συστημάτων διακριτής παραγωγής).