Προχωρημένα Θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης


Κωδικός 698
Εξάμηνο Εαρινό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 3 - 0
Διδάσκοντες Αθανάσιος Βουλόδημος, Γιώργος Στάμου

Περιγραφή

Στο πλαίσιο του μαθήματος παρουσιάζονται βασικά στοιχεία από φορμαλισμούς αναπαράστασης γνώσης όπως η Λογική Πρώτης Τάξης, οι Περιγραφικές Λογικές, ο Λογικός Προγραμματισμός και επεκτάσεις τους. Αναλύεται η σύνταξη και η σημασιολογία τους με έμφαση στα χαρακτηριστικά που καθορίζουν το πεδίο της εφαρμογής τους. Στη συνέχεια, μελετώνται αλγόριθμοι, μέθοδοι και συστήματα συλλογιστικής για γνώσεις που έχουν αναπτυχθεί με βάση τους παραπάνω φορμαλισμούς. Τέλος, παρουσιάζονται σύγχρονες τεχνολογίες οντολογικής μηχανικής και ανάπτυξης συστημάτων γνώσης και στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται πρότυπα του Σημασιολογικού Ιστού (RDF, OWL, RIF, SPARQL, R2RML) που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη και διαχείριση συστημάτων γνώσης στον Παγκόσμιο Ιστό.