Μαγνητισμός και Μαγνητικά Υλικά


Κωδικός 712
Εξάμηνο Εαρινό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 2 - 1
Διδάσκοντες Ευάγγελος Χριστοφόρου
Σύνδεσμοι Helios

Περιγραφή

Εισαγωγή στον Μαγνητισμό ( βασικές αρχές μαγνητοστατικής, διαμαγνητισμός, παραμαγνητισμός).
Η Φερρομαγνητική Τάξη (κβαντική θεώρηση ατομικών μαγνητικών ροπών, αλληλεπίδραση μικρού και μεγάλου εύρους, ενεργειακό μοντέλο μαγνητικής δομής και εξάρτηση από το υλικό)
Η Διαδικασία Μαγνήτισης (κίνηση μαγνητικών τοιχωμάτων και περιστροφή μαγνητικών περιοχών, παραμετρική εξάρτηση μαγνήτισης, κατηγορίες φερρομαγνητικών υλικών)
Τα Μαγνητικά Φαινόμενα (επαγωγικά φαινόμενα, μαγνητοσυστολή, φαινόμενα μαγνητο-μεταφοράς, μαγνητο-οπτικά φαινόμενα, άλλα μαγνητικά φαινόμενα)
Τεχνικές Μαγνητικού Χαρακτηρισμού (μαγνητικός βρόχος υστέρησης, μαγνητο-συστολής, μαγνητο-εμπέδησης, μαγνητο-οπτικής απόκρισης, παραμετρική εξάρτηση των μαγνητικών βρόχων)
Μεταλλικά Μαγνητικά Κράματα (κλασσικά μαγνητικά υλικά: Fe-Co-Ni, κράματα κλασσικών μαγνητικών υλικών, σκλήρυνση μαγνητικών ιδιοτήτων και μόνιμοι μαγνήτες)
Μαγνητικά Οξείδια (σπινέλια-φερίτες-ορθοφερρίτες, γρανάτες, μαγνητικοί ημιαγωγοί)
Ειδικές Κατηγορίες Μαγνητικών Υλικών (δισδιάστατα μαγνητικά υλικά, ταχέως ψυχόμενα μαγνητικά υλικά, μαγνητικές σκόνες)
Υπεραγωγιμότητα και Υπεραγώγιμα Υλικά (βασική θεωρία υπεραγωγιμότητας, υπεραγώγιμα υλικά, υπεραγώγιμα φαινόμενα και διατάξεις)
Αισθητήρες και Μορφομετατροπείς (μηχανικοί αισθητήρες, αισθητήρες πεδίου, άλλοι αισθητήρες)
Εγγραφή και Ανάγνωση Πληροφορίας (υλικά εγγραφής πληροφορίας, τεχνικές εγγραφής και ανάγνωσης πληροφορίας, NVMRAMs)
Ηλεκτρομηχανικά Μαγνητικά Συστήματα (μακροσκοπικά συστήματα, μικροσκοπικά συστήματα, εφαρμογές ηλεκτρομηχανικών μαγνητικών συστημάτων)
Εργαστηριακές ασκήσεις: Βρόχος μαγνήτισης, μαγνητοσυστολής, μαγνητοαντίστασης. Γραμμικός μεταβλητός διαφορικός μετασχηματιστής. Μαγνητόμετρα πύλης ροής (κλασσικά, ορθογωνικά, περιστρεφόμενου πεδίου). Μαγνητοεμπέδηση, γιγαντιαία μαγνητοεμπέδηση. Ανισοτροπική μαγνητοαντίσταση, γιγαντιαία μαγνητοαντίσταση. Μαγνητοσυστολικές γραμμές καθυστέρησης, εφαρμογές σε αισθητήρες. Μαγνητικός θόρυβος Barkhausen. Μαγνητική τεχνική μέτρησης του τανυστή τάσεων σε χάλυβες. Εγγραφή και ανάγνωση πληροφορίας, μη-πτητικές μνήμες. Μόνιμοι μαγνήτες και υπεραγώγιμα υλικά