Μετρήσεις και Εφαρμογές Υψηλών Τάσεων


Κωδικός 3.6.3047.8
Εξάμηνο 8o
Ροή Ζ - Ηλεκτρομηχανική Μετατροπή Ενέργειας, Υψηλές Τάσεις και Εγκαταστάσεις
Κατηγορία Υποχρεωτικό στην κύρια ροή
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 4 - 1
Διδάσκοντες Ιωάννης Γκόνος, Χρήστος Χριστοδούλου, Νικολέτα Ηλία (Ε.ΔΙ.Π.), Βασιλική Κονταργύρη (Ε.ΔΙ.Π.)
Σύνδεσμοι Helios
Πλατφόρμα Διδασκαλίας Τμήμα 1: Microsoft Teams
Λεπτομέρειες Διδασκαλίας

Το μάθημα γίνεται με φυσική παρουσία και ταυτόχρονη μετάδοση (μέσω MS Teams). Το εργαστήριο γίνεται μόνο με φυσική παρουσία.

Περιγραφή

Τεχνικές μετρήσεως υψηλών τάσεων, ισχυρών ρευμάτων, ισχύος, ενέργειας, μερικών εκκενώσεων. Διηλεκτρικές μετρήσεις. Βελτιστοποίηση συστημάτων μετρήσεως υψηλών τάσεων. Σφάλματα κατά τη μέτρηση υψηλών τάσεων. Αντιμετώπιση ηλεκτρομαγνητικών διαταραχών. Βαθμονόμηση και διακρίβωση μετρητικών διατάξεων. Διηλεκτρική συμπεριφορά και διάτρηση μονωτήρων. Ρύπανση μονωτήρων. Εργαστηριακές μεθοδολογίες ελέγχου ποιότητας ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Καλώδια, πίνακες, καθοδικά αλεξικέραυνα, μονωτήρες, ηλεκτρονικές συσκευές, κ.λπ.. Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Επίδραση δικτύων υψηλής τάσεως σε τηλεπικοινωνιακά και πληροφορικά συστήματα. Μέτρηση τάσεων και ρευμάτων δοκιμής, έλεγχος ποιότητας υλικών και εξοπλισμού στο Εργαστήριο.