Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων


Κωδικός 3.4.3189.9
Εξάμηνο 9o
Ροή Λ - Λογισμικό Η/Υ
Κατηγορία Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 3 - 0
Διδάσκοντες Βασιλική Καντερέ, Δημήτριος Τσουμάκος, Διδάσκων ΠΔ 407/80 ή ΑΥ
Σύνδεσμοι Helios, Ιστοσελίδα Μαθήματος

Περιγραφή

Δοσοληψίες (transactions) σε Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων. Συντονισμός και Επαναφορά σε Λειτουργία Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων. Αποθήκες δεδομένων και ολοκλήρωση δεδομένων. Διαχείριση δεδομένων στο υπολογιστικό σύννεφο. Το μοντέλο MapReduce και η τεχνολογία Spark. Προχωρημένα θέματα διαχείρισης δεδομένων, όπως peer-to-peer networks and data management.