Υλικά και Διατάξεις Προηγμένης Τεχνολογίας


Κωδικός 3.1.3311.8
Εξάμηνο 8o
Ροή Η - Ηλεκτρονική-Κυκλώματα-Υλικά
Κατηγορία Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 3 - 0
Διδάσκοντες Κωνσταντίνος Πολιτόπουλος
Σύνδεσμοι Helios, Ιστοσελίδα Μαθήματος

Περιγραφή

Το μάθημα ασχολείται με τα νέα ηλεκτρονικά υλικά και τις αντίστοιχες διατάξεις υψηλών συχνοτήτων που δεν βασίζονται στην τεχνολογία του πυριτίου και χρησιμοποιούνται στις τηλεπικοινωνίες, οπτικά δίκτυα κ.τ.λ.. Τα σημαντικότερα θέματα που καλύπτονται είναι τα εξής: 1) Ηλεκτρονικές ιδιότητες ημιαγωγών ΙΙΙ-V π.χ. GsAs (ενεργειακές ζώνες, ιδιότητες μεταφοράς, οπτικές ιδιότητες κ.τ.λ..2) Το MESFET από GsAs, στατικές χαρακτηριστικές, ισοδύναμο κύκλωμα. 3) HEMT (high electron mobility transistor), στατικές χαρακτηριστικές, ισοδύναμο κύκλωμα. 4) Φωτοανιχνευτές και Φωτοδίοδοι (LED), Αποκρισιμότητα διατάξεων. 5) LASER ημιαγωγών. 6) Δίδεται επίσης και μία εισαγωγή στην νανοτεχνολογία των ημιαγωγών ΙΙΙ-V, και ειδικότερα στη δίοδο συντονισμένου φαινομένου σήραγγας (RTD).

  • Ηλεκτρονικές ιδιότητες ημιαγωγών III-V π.χ. GaAs (ενεργειακές ζώνες, ιδιότητες μεταφοράς, οπτικές ιδιότητες κ.λπ.).
  • Το MESFET από GaAs, στατικές χαρακτηριστικές, ισοδύναμο κύκλωμα.
  • Το HEMT (high electron mobility transistor).
  • Φωτοδίοδοι.
  • Laser ημιαγωγών.