Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων


Κωδικός 3.4.3321.9
Εξάμηνο 9o
Ροή Λ - Λογισμικό Η/Υ
Κατηγορία Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 3 - 0
Διδάσκοντες Δημήτριος Τσουμάκος

Περιγραφή

Στο πρώτο μέρος του μαθήματος δίνονται οι βασικοί ορισμοί για Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ) καθώς και στοιχεία της Επιστήμης Διοίκησης και Λήψης Αποφάσεων. Επίσης αναφέρονται περιπτώσεις επιχειρηματικών μοντέλων καθώς και ευκαιρίες και προκλήσεις από την αξιοποίηση των ΠΣ. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται στοιχεία αρχιτεκτονικής των ΠΣ (πελάτη-εξυπηρετητή, υπηρεσιοστρεφείς αρχιτεκτονικές, κατανεμημένα συστήματα, κ.λπ.), συστημάτων διαχείρισης δεδομένων και υπολογιστικής νέφους. Παρατίθενται μεθόδοι τεχνικής και σημασιολογικής διαλειτουργικότητας και ολοκλήρωσης συστημάτων. Δίνονται ορισμοί και παραδείγματα από το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (EIF) και την ανοιχτή πρόσβαση σε δημόσια δεδομένα. Στο τρίτο μέρος εξετάζονται μεθοδολογίες διαχείρισης έργων υλοποίησης ΠΣ, μεθοδολογίες ανάλυσης και σχεδιασμού καθώς και πλατφόρμες και εργαλεία σχεδιασμού και υλοποίησης. Παρουσιάζονται θέματα διαχείρισης ασφάλειας σε ΠΣ (ISO/IEC 27000) και ζητήματα διασφάλισης της ιδιωτικότητας καθώς και η σχετική νομοθεσία (GDPR). Τέλος, στο τέταρτο μέρος του μαθήματος αντιμετωπίζονται σημαντικά λειτουργικά θέματα μετά την υλοποίηση των ΠΣ (μετάπτωση, συντήρηση, διαθεσιμότητα και ανασχεδιασμός συστημάτων). Παρατίθενται μελέτες περίπτωσης συμφωνιών διασφάλισης επιπέδου υπηρεσιών (SLAs) και σχήματα συμβάσεων υλοποίησης και παραγωγικής λειτουργίας ΠΣ.