Όραση Υπολογιστών


Κωδικός 3.3.3333.8
Εξάμηνο 8o
Ροή Σ - Σήματα, Έλεγχος και Ρομποτική
Κατηγορία Υποχρεωτικό στην κύρια ροή
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 3 - 1
Διδάσκοντες Πέτρος Μαραγκός

Περιγραφή

Εισαγωγή στην θεωρία των προβλημάτων της υπολογιστικής όρασης, σύνοψη ενδείξεων από βιολογική όραση, ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων και υπολογιστικών αλγορίθμων για την επίλυσή τους, και περιγραφή επιλεγμένων εφαρμογών τους. Οπτικοί αισθητήρες, προοπτική, και σχηματισμός εικόνων. Φωτομετρία. Χρώμα. Χωρο-χρονική ανάλυση εικόνων: Πολυδιάστατα γραμμικά φίλτρα και Fourier/Gabor ανάλυση. Μορφολογικοί τελεστές και μη-γραμμικά φίλτρα. Ανάλυση εικόνων σε πολλαπλές κλίμακες και πυραμίδες με γραμμικές (Gaussian scale-space) και μη-γραμμικές μεθόδους (γεωμετρική διάχυση). Ανίχνευση ακμών και άλλων γεωμετρικών χαρακτηριστικών, και εξαγωγή περιγραφητών. Ανάλυση και μοντελοποίηση Σχήματος και Υφής. Εκτίμηση οπτικής Κίνησης. Γεωμετρία πολλαπλών όψεων και Στερέοψη. Δυναμική εξέλιξη καμπυλών και επιφανειών, ενεργά περιγράμματα και επιπεδοσύνολα. Κατάτμηση εικόνων: γεωμετρικές, στατιστικές και γραφο-θεωρητικές μέθοδοι. 3Δ Ανακατασκευή. Αναγνώριση οπτικών αντικειμένων και χωρο-χρονικών δράσεων. Επιλεγμένες εφαρμογές σε βιοϊατρική, ρομποτική, ψηφιακές τέχνες, και διαδίκτυο.