Ψηφιακές Επικοινωνίες ΙΙ


Κωδικός 3.5.3393.7
Εξάμηνο 7o
Ροή Δ - Επικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών
Κατηγορία Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 3 - 1
Διδάσκοντες Νικόλαος Μήτρου
Σύνδεσμοι Ιστοσελίδα Μαθήματος
Πλατφόρμα Διδασκαλίας Τμήμα 1: BigBlueButton

Περιγραφή

  1. Εισαγωγή στα Πεπερασμένα Σώματα
  2. Γραμμικοί Τμηματικοί Κώδικες (Linear block codes) [Γεννήτρια μήτρα, Συστηματικοί κώδικες, Μήτρα ελέγχου ισοτιμίας (Parity check matrix), Σύνδρομο, αναγνώριση λαθών και αποκωδικοποίηση, Αποκωδικοποίηση – διόρθωση λαθών, Ελάχιστη απόσταση γραμμικών κωδίκων, Δυνατότητα ανίχνευσης και διόρθωσης λαθών, Πρότυπη μήτρα, Κώδικες Hamming ]
  3. Κυκλικοί κώδικες [Ορισμός και αλγεβρική δομή των κυκλικών κωδίκων , Κυκλικοί κώδικες σε συστηματική μορφή, Υλοποίηση κυκλικών κωδίκων, Αποκωδικοποίηση κυκλικών κωδίκων, Κώδικες BCH]
  4. Κωδικοποίηση Reed-Solomon [Παράμετροι κωδίκων Reed-Solomon, Προσδιορισμός γενετηρίου πολυωνύμου και κωδικοποίηση R-S σε συστηματική μορφή, Αποκωδικοποίηση Reed-Solomon, Αποκωδικοποίηση R-S με τον αλγόριθμο υπολογισμού ΜΚΔ του Ευκλείδη, Παραδείγματα]
  5. Αναπαράσταση συνελικτικού αποκωδικοποιητή [Αναπαράσταση καταστάσεων και το διάγραμμα καταστάσεων, Το διάγραμμα δένδρου, Το διάγραμμα Trellis]
  6. Το πρόβλημα της συνελικτικής αποκωδικοποίησης [Αποκωδικοποίηση μέγιστης πιθανοφάνειας, Ο Αλγόριθμος συνελικτικής αποκωδικοποίησης Viterbi, Παραδείγματα]
  7. Τεχνικές Διεύρυνσης Φάσματος (Spread Spectrum Techniques]