Ευφυές σύστημα αυτόματης εξαγωγής περιλήψεων κειμένων
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Ιάκωβος Βενιέρης
Συσχετιζόμενο μάθημα Δίκτυα Ευρείας Ζώνης

Περιγραφή

Στο πλαίσιο της παρούσης διπλωματικής εργασίας, θα αναπτυχθεί ευφυές σύστημα, το οποίο θα παράγει περιλήψεις ελληνικών ή αγγλικών κειμένων σε φυσική γλώσσα. Το σύστημα θα προκύψει μέσα από την εφαρμογή τεχνικών που εμπίπτουν στην περιοχή της Μηχανικής Μάθησης (Machine Learning).

Τα αποτελέσματα της διπλωματικής εργασίας θα παρουσιασθούν μέσω διαδικτυακής εφαρμογής υλοποιημένης σε PHP ή Python, η οποία θα παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη να ανεβάζει ένα κείμενο και να λαμβάνει την αντίστοιχη περίληψη, μέσω γραφικής διεπαφής χρήστη (Web User Interface) και προγραμματιστικής διεπαφής (API). Για την ανάπτυξη της εφαρμογής προτείνεται η χρήση των τεχνολογιών Google AngularJS και Firebase.

Η διπλωματική εργασία αναμένεται να εφοδιάσει τον σπουδαστή με ένα ευρύ φάσμα θεωρητικών και εφαρμοσμένων γνώσεων που εμπίπτουν στην Επιστήμη των Δεδομένων (Data Science) και εκτείνονται μέχρι το σχεδιασμό και την ανάπτυξη σύγχρονων διαδικτυακών εφαρμογών. Πιο συγκεκριμένα, ο σπουδαστή ς θα πρέπει να μελετήσει τη διεθνή βιβλιογραφία με σκοπό την επιλογή των βέλτιστων τεχνικών επίλυσης, θα πρέπει να αξιοποιήσει τα κατάλληλα εργαλεία (προτείνονται τα Python Pandas και Kerras) για την ανάλυση δεδομένων και την αρχιτεκτονική σχεδίαση των κατάλληλων νευρωνικών δικτύων. Ο πειραματισμός με την αρχιτεκτονική και με τις υπερ-παραμέτρους εκμάθησης αναμένεται να οδηγήσει σε ποιοτική βελτιστοποίηση του συστήματος. Μετά την επιτυχή δοκιμή του συστήματος, ο σπουδαστής καλείται να σχεδιάσει και να υλοποιήσει κατάλληλη διαδικτυακή υπηρεσία για την ευρύτερη αξιοποίηση του συστήματος, αποκτώντας επιπλέον γνώσεις σχεδιασμού και ανάπτυξης σύγχρονων διαδικτυακών εφαρμογών.

Απαραίτητες βασικές γνώσεις Python, Javascript, HTML, ανάλυσης δεδομένων με Python Pandas, βιβλιοθήκών μηχανικής μάθησης (Keras ή TensorFlow).

(1-2 άτομα) (Υπεύθυνος ερευνητής: Σπ. Καζάνας, Υ.Δ.)