ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ/ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Σχεδιασμός και υλοποίηση βιβλιοθήκης λογισμικού για τη μετατροπή ερωτημάτων SPARQL σε ερωτήματα SQL κάνοντας χρήση της γλώσσας R2RML
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Ιάκωβος Βενιέρης
Συσχετιζόμενο μάθημα Δίκτυα Ευρείας Ζώνης

Περιγραφή

Η RDF είναι ένα πρότυπο, σχεδιασμένο για την περιγραφή και τη μοντελοποίηση πληροφορίας διαδικτυακών πόρων. Επίσης, βρίσκει εφαρμογή στην αναπαράσταση και διαχείριση γνώσης.

Η SQL (Structured Query Language) είναι μία γλώσσα, η οποία επιτρέπει τη διαχείριση δεδομένων που διατηρούνται σε Σχεσιακά Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων. Η SPARQL (SPARQL Protocol and RDF Query Language) είναι μία γλώσσα, η οποία επιτρέπει τη σύνταξη ερωτημάτων με σκοπό την ανάκτηση και διαχείριση δεδομένων που διατηρούνται σε μορφή RDF (Resource Description Framework).

Στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας, θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί βιβλιοθήκη, η οποία θα καθιστά δυνατή τη μετατροπή ερωτημάτων SPARQL σε ερωτήματα SQL, με τη βοήθεια της γλώσσας R2RML. Η R2RML επιτρέπει τη δημιουργία αντιστοιχίσεων ανάμεσα σε βάσεις δεδομένων και σύνολα δεδομένων RDF. Οι αντιστοιχίσεις αυτές διατυπώνονται σε RDF και προσαρμόζονται στο σχήμα της βάσης δεδομένων και το σύνολο των σημασιολογικών εννοιών που χρησιμοποιούνται για να μοντελοποιήσουν ένα συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων.

Απαραίτητη είναι η καλή γνώση της γλώσσας προγραμματισμού Java.

(1 – 2 άτομα)

Υπεύθυνοι ερευνητές: Δ. Μερίδου (dmeridou@icbnet.ntua.gr), Π. Κασνέσης (pkasnesis@icbnet.ntua.gr), Υ. Δ/ρες

Ιάκωβος Στ. Βενιέρης, Καθηγητής (τηλ. 210 7722551, venieris@cs.ntua.gr )

http://www.icbnet.ntua.gr