Στατιστική επεξεργασία, χαρακτηρισμός και μοντελοποίηση δορυφορικού διαύλου με χρήση πολλαπλών κεραιών
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Κωνσταντίνα Νικήτα
Συσχετιζόμενο μάθημα Μικροκύματα

Περιγραφή

Η διπλωματική εργασία περιλαμβάνει την επεξεργασία μετρήσεων δορυφορικού διαύλου, σε εξωτερικούς χώρους, όπου χρησιμοποιούνται πολλαπλές κεραίες στον πομπό και τον δέκτη και διαφορετικές πολώσεις. Θα εξαχθούν παράμετροι όπως η χωρητικότητα, οι ιδιοτιμές, η ελλειπτικότητα, καθώς και τα χαρακτηριστικά συσχέτισης του διαύλου. Τα αποτελέσματα θα συγκριθούν με διαθέσιμα εμπειρικά μοντέλα και θα γίνει στατιστική μοντελοποίηση που χαρακτηρίζει το περιβάλλον και τον τρόπο διάδοσης (σε συνεργασία με το Παν. Πειραιώς).

Επιθυμητές γνώσεις: Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών, Δορυφορικές Επικοινωνίες, βασικές γνώσεις Matlab.

Άτομα: 1