Ανάλυση και στατιστική επεξεργασία μετρήσεων από εκπομπές RF Η/Μ πεδίων σε εσωτερικούς χώρους κτιρίων
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Κωνσταντίνα Νικήτα
Συσχετιζόμενο μάθημα Μικροκύματα

Περιγραφή

Η εργασία περιλαμβάνει τη στατιστική επεξεργασία μετρήσεων από εκπομπές Η/Μ πεδίων (75 MHz – 3 GHz) σε εσωτερικούς χώρους κτιρίων γραφείων και κατοικιών. Τα δεδομένα προέρχονται από ένα μεγάλο αριθμό κτιρίων και κατοικιών, διαφόρων τύπων και ορόφων. Θα εξαχθούν όλα τα απαραίτητα μεγέθη (π.χ. πυκνότητα ισχύος, λόγος έκθεσης) για την σύγκριση των μετρούμενων τιμών με τα θεσμοθετημένα όρια (διεθνή και εθνικά) καθώς και την μοντελοποίηση των μετρούμενων παραμέτρων σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των κτιρίων.

Επιθυμητές γνώσεις: στατιστική, βασικές γνώσεις Η/Μ πεδίων, βασικές γνώσεις Matlab.

Άτομα: 1