Μελέτες ραδιοκάλυψης με χρήση τεχνητών νευρωνικών δικτύων
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Κωνσταντίνα Νικήτα
Συσχετιζόμενο μάθημα Μικροκύματα

Περιγραφή

Ο σκοπός είναι η εφαρμογή των τεχνητών νευρωνικών δικτύων στην πρόβλεψη των απωλειών διάδοσης σε τηλεπικοινωνιακά συστήματα. Η αλματώδης ανάπτυξη των συστημάτων επικοινωνίας και ειδικότερα των συστημάτων κινητών επικοινωνιών απαιτεί την ύπαρξη μοντέλων πρόβλεψης της ραδιοκάλυψης, τα οποία θα πρέπει να παρέχουν αρκετά ακριβή αποτελέσματα σε μικρό χρόνο επεξεργασίας για διάφορα περιβάλλοντα διάδοσης λαμβάνοντας υπόψη ένα μεγάλο αριθμό παραμέτρων περιγραφής αυτών. Για τον σχεδιασμό των μοντέλων πρόβλεψης θα χρησιμοποιηθούν νευρωνικά δίκτυα (Neural Networks, NN) βασισμένα σε συναρτήσεις Multilayer Perceptron (MLP) και σε Radial Basis Functions (RBF).

Επιθυμητές γνώσεις: Πληροφορική, Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών, βασικές γνώσεις Matlab.

Άτομα: 1-2