ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ/ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Διασύνδεση πολλαπλών ετερογενών πηγών αποθήκευσης πληροφορίας (Legacy Systems) με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Java και της βιβλιοθήκης Hibernate
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Ιάκωβος Βενιέρης
Συσχετιζόμενο μάθημα Δίκτυα Ευρείας Ζώνης

Περιγραφή

Ως ετερογενής πηγή αποθήκευσης πληροφορίας (Legacy System) ορίζεται ένα σύστημα λογισμικού, το οποίο έχει αναπτυχθεί με σκοπό να καλύπτει τις ανάγκες ενός οργανισμού. Ένα τέτοιο σύστημα είναι ζωτικό για την ομαλή λειτουργία του οργανισμού. Παρ’ όλα αυτά, τα συστήματα αυτά έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και, ως εκ τούτου, οι υποκείμενες τεχνολογίες είναι συχνά παρωχημένες. Ο συνολικός όγκος των δεδομένων ενός οργανισμού είναι συχνά κατανεμημένος σε περισσότερες από μία ετερογενή πηγή αποθήκευσης, γεγονός, το οποίο καθιστά τη διαχείριση του συνόλου της πληροφορίας αρκετά δύσκολη και μη αποδοτική.

Στα πλαίσια αυτή της εργασίας, θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί βιβλιοθήκη, η οποία θα έχει ως στόχο τη διασύνδεση πολλαπλών ετερογενών πηγών αποθήκευσης πληροφορίας με βάση μια ενιαία αναπαράσταση των αντικειμένων, κάνοντας χρήση της τεχνολογίας Hibernate. Το Hibernate είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα, το οποίο χρησιμοποιείται για τη σύνδεση αντικειμένων Java και διαφορετικών βάσεων δεδομένων. Επιπρόσθετα, προσφέρει τη δυνατότητα εφαρμογής ερωτημάτων και ανάκτησης δεδομένων. Η αυτόματη μετατροπή από τη μία μορφή στην άλλη επιτυγχάνεται με τη χρήση αντιστοιχιών ανάμεσα στα αντικείμενα και τις βάσεις δεδομένων.

Μία περίπτωση, όπου η συγκεκριμένη βιβλιοθήκη θα μπορούσε να βρει εφαρμογή είναι η εξής:

Μία εταιρία παραγωγής, διατηρεί τα σχετικά με την παραγωγή δεδομένα της σε μία βάση δεδομένων τεχνολογίας Χ, ενώ τα δεδομένα που σχετίζονται με τα γενικά χαρακτηριστικά και τη διαθεσιμότητα των υπαλλήλων της διατηρούνται σε διαφορετική βάση δεδομένων τεχνολογίας Υ. Η ομοιόμορφη και συνδυαστική πρόσβαση στο σύνολο των δεδομένων από κάθε ενδιαφερόμενο γίνεται περισσότερο αποδοτική μέσω αυτής της εφαρμογής.

Απαραίτητη είναι η καλή γνώση της γλώσσας προγραμματισμού Java.

(1 – 2 άτομα)

Υπεύθυνοι ερευνητές: Δ. Μερίδου (dmeridou@icbnet.ntua.gr), Π. Κασνέσης (pkasnesis@icbnet.ntua.gr), Γ. Λαμπρινάκος (glamprinakos@icbnet.ntua.gr), Υ. Δ/ρες

Ιάκωβος Στ. Βενιέρης, Καθηγητής (τηλ. 210 7722551, venieris@cs.ntua.gr )

http://www.icbnet.ntua.gr