ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ: Σχεδιασμός και υλοποίηση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας (eID) πολίτη
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Ιάκωβος Βενιέρης
Συσχετιζόμενο μάθημα Δίκτυα Ευρείας Ζώνης

Περιγραφή

H αυξανόμενη υιοθέτηση Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων (eID) από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξασφάλιση πρόσβασης των πολιτών και των επιχειρήσεων στις υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, πέρα από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει, εγείρει ζητήματα προστασίας της ιδιωτικότητας των χρηστών αυτών. Δεδομένου ότι οι ηλεκτρονικές ταυτότητες περιέχουν προσωπικές πληροφορίες που αποτελούν ταυτοποιητικά στοιχεία των πολιτών (όπως, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ΑΔΤ), απαραίτητη κρίνεται η ανάπτυξη μηχανισμών που θα εξασφαλίζουν την προστασία των προαναφερθέντων δεδομένων από κακόβουλη χρήση αυτών καθώς και την ανωνυμία των πολιτών, όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη, ανάλογα πάντα με τις προτιμήσεις ιδιωτικότητας των πολιτών.

Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας, θα εκπονηθεί μελέτη για τη χρήση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του πολίτη στην παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθώς και των προσωπικών πληροφοριών του που αυτή θα φέρει, θα διερευνηθούν οι τρόποι υλοποίησης αυτής, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις (ενδεικτικά: smart cards, embedded/wearable devices, mobile phones), θα εξεταστούν μηχανισμοί κρυπτογράφησης των δεδομένων, κρυπτογραφικών ψευδωνύμων και υλοποίησης ηλεκτρονικών υπογραφών, και, τέλος, θα σχεδιαστεί και θα αναπτυχθεί πιλοτική εφαρμογή με στόχο την επίδειξη της λειτουργικότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια και την προστασία της ιδιωτικότητας του πολίτη.

Απαραίτητη είναι η καλή γνώση της γλώσσας προγραμματισμού Java.

(1 – 2 άτομα)

Υπεύθυνοι ερευνητές: Μ. Ε. Παπαδοπούλου (marelpap@icbnet.ntua.gr), Π. Κασνέσης (pkasnesis@icbnet.ntua.gr), Υ. Δ/ρες

Ιάκωβος Στ. Βενιέρης, Καθηγητής (τηλ. 210 7722551, venieris@cs.ntua.gr )

http://www.icbnet.ntua.gr