Βελτιστοποίηση κατανομής φορτίου σε υποδομή υπολογιστικού νέφους OpenStack
Διπλωματική Εργασία


Περιγραφή

Στόχος Διπλωματικής Εργασίας

Στόχος της διπλωματικής αυτής είναι η καταγραφή και η εμβάθυνση στα διάφορα κριτήρια (και τους περιορισμούς) αυτού του προβλήματος, καθώς και η χρήση του OpenStack Watcher για την βελτιστοποίηση της κατανομής των φορτίων σε ένα OpenStack cloud.

Συνοπτική Περιγραφή Διπλωματικής Εργασίας

Σε μία υποδομή υπολογιστικού νέφους, τα εικονικά μηχανήματα των χρηστών κατανέμονται από έναν αλγόριθμο δρομολόγησης στο υφιστάμενο υλικό. Για τον λειτουργό μίας τέτοιας υποδομής, έχει νόημα αυτή η δρομολόγηση να γίνεται βελτιστοποιώντας συγκεκριμένα κριτήρια (π.χ. τα φορτία να διαμοιράζονται όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφα γίνεται).

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

Λειτουργικά Συστήματα

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Linux, Python

Τύπος

Βιβλιογραφική

Προγραμματιστική

Στοιχεία Επικοινωνίας

Κολαΐτης Άγγελος, neoaggelos@gmail.com, Διδακτορικός Φοιτητής

Γραφείο 0.03 στο Κτήριο Υπολογιστών (Ισόγειο)

Τσανάκας Παναγιώτης, panag@cs.ntua.gr, Καθηγητής

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

https://wiki.openstack.org/wiki/Watcher

https://prometheus.io/docs/introduction/overview/