Δημιουργία συστήματος για παρατηρησιμότητα χρησιμοποίησης δικτύου, CPU, μνήμης και δίσκου εικονικών μηχανημάτων
Διπλωματική Εργασία


Περιγραφή

Στόχος Διπλωματικής Εργασίας

Στόχος είναι η εξοικείωση του φοιτητή με την έννοια της παρατηρησιμότητας υπολογιστικών συστημάτων, και η δημιουργία ενός συστήματος που να βασίζεται σε state-of-the-art τεχνολογίες ανοιχτού λογισμικού όπως Prometheus, Grafana, (συμπληρωματικά Node Exporter, Alertmanager)

Συνοπτική Περιγραφή Διπλωματικής Εργασίας

Δημιουργία συστήματος με το οποίο είναι δυνατή η σε πραγματικό χρόνο παρουσίαση της χρήσης υπολογιστικών πόρων από εικονικά μηχανήματα. Το σύστημα πρέπει να μπορεί να εμφανίζει τόσο την τρέχουσα όσο και την ιστορική χρήση των μηχανημάτων. Επιπλέον, είναι επιθυμητή η δημιουργία ειδοποιήσεων που στέλνονται αυτόματα σε περίπτωση συγκεκριμένων γεγονότων (π.χ. υψηλή χρήση δίσκου).

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Linux

Τύπος

Προγραμματιστική

Στοιχεία Επικοινωνίας

Κολαΐτης Άγγελος, neoaggelos@gmail.com, Διδακτορικός Φοιτητής Γραφείο 0.03 στο Κτήριο Υπολογιστών (Ισόγειο)

Τσανάκας Παναγιώτης, panag@cs.ntua.gr, Καθηγητής

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

https://prometheus.io/docs/introduction/overview/

https://grafana.com/grafana/

https://www.prometheus.io/docs/alerting/latest/alertmanager/

https://grafana.com/oss/loki/