Σύγκριση σύγχρονων συστημάτων ενορχήστρωσης υπηρεσιών
Διπλωματική Εργασία


Περιγραφή

Στόχος Διπλωματικής Εργασίας

Στόχος είναι η εξοικείωση του φοιτητή με τα διασημότερα ανοιχτού κώδικα container orchestration platforms, καθώς και η απόκτηση πραγματικής εμπειρίας σε αυτά με την εκτέλεση δοκιμαστικών φορτίων.

Συνοπτική Περιγραφή Διπλωματικής Εργασίας

Γνωριμία και σύγκριση μοντέρνων container orchestration platforms που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση παραγωγικών φορτίων, π.χ. Docker Compose, Kubernetes, Nomad και άλλων.

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Linux

Τύπος

Βιβλιογραφική

Προγραμματιστική

Στοιχεία Επικοινωνίας

Κολαΐτης Άγγελος, neoaggelos@gmail.com, Διδακτορικός Φοιτητής Γραφείο 0.03 στο Κτήριο Υπολογιστών (Ισόγειο)

Τσανάκας Παναγιώτης, panag@cs.ntua.gr, Καθηγητής

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

https://kubernetes.io/docs/home/

https://www.nomadproject.io/

https://docs.docker.com/compose/