Εφαρμογή προτύπων ISO/IEC/IEEE 42010 στην τεκμηρίωση αρχιτεκτονικών λογισμικού
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Βασίλειος Βεσκούκης
Συσχετιζόμενο μάθημα Τεχνολογία Λογισμικού

Περιγραφή

Αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι η τεκμηρίωση της αρχιτεκτονικής λογισμικού με χρήση του προτύπου ISO/IEC/IEEE 42010, σε υπάρχουσες ή νέες εφαρμογές λογισμικού που έχουν υλοποιηθεί ή θα υλοποιηθούν με σύγχρονες τεχνολογίες ως κατανεμημένες εφαρμογές σε δικτυακά περιβάλλοντα ή/και σε περιβάλλοντα cloud, με χρήση σύγχρονων πρότυπων αρχιτεκτονικών όπως MVC, SOA, Microservices.

Αναλυτική περιγραφή