ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ/ΜΕΣΙΣΜΙΚΟΥ: Σχεδιασμός και υλοποίηση βιβλιοθήκης λογισμικού για την αντιστοίχιση Οντολογικών κλάσεων σε κλάσεις Java
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Ιάκωβος Βενιέρης
Συσχετιζόμενο μάθημα Δίκτυα Ευρείας Ζώνης

Περιγραφή

Οι Οντολογίες χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση γνώσης ως ένα σαφώς ορισμένο σύνολο εννοιών σχετικών με ένα συγκεκριμένο πεδίο ενδιαφέροντος. Η χρήση μίας κοινής εννοιολογικής μορφοποίησης επιτρέπει τον ορισμών εννοιών, των ιδιοτήτων που χαρακτηρίζουν τις έννοιες αυτές, όπως επίσης και των διασυνδέσεων ανάμεσα σε έννοιες. Η OWL (Web Ontology Language) αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς γλώσσες αναπαράστασης γνώσης με τη μορφή οντολογιών. Παρ’ όλα αυτά, ο τρόπος αναπαράστασης γνώσης με τη χρήση της γλώσσας OWL δεν καθιστά αποδοτική την ενσωμάτωση του σημασιολογικού χαρακτήρα της σε αντικειμενοστρεφείς εφαρμογές.

Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας, θα πραγματοποιηθεί σχεδίαση και υλοποίηση μίας βιβλιοθήκης Java, η οποία θα επιτρέπει την αντιστοίχιση ενός οντολογικού σχήματος σε κλάσεις Java. Με τον τρόπο αυτό, η διαχείριση των οντολογικών στιγμιοτύπων και των συσχετίσεων ανάμεσα σε αυτά θα είναι δυνατή μέσω της γλώσσας προγραμματισμού Java.

Απαραίτητη είναι η καλή γνώση της γλώσσας προγραμματισμού Java.

(1 – 2 άτομα)

Υπεύθυνοι ερευνητές: Δ. Μερίδου (dmeridou@icbnet.ntua.gr), Π. Κασνέσης (pkasnesis@icbnet.ntua.gr), Μ. E. Παπαδοπούλου (marelpap@icbnet.ntua.gr), Υ. Δ/ρες

Ιάκωβος Στ. Βενιέρης, Καθηγητής (τηλ. 210 7722551, venieris@cs.ntua.gr )

http://www.icbnet.ntua.gr