Εύρεση αλληλοσυσχετίσεων μεταξύ δομών και χαρακτηριστικών διαφορετικών ιατρικών εξετάσεων
Διπλωματική Εργασία


Περιγραφή

Αριθμός Φοιτητών Ένας είτε δύο

Στόχος Διπλωματικής Εργασίας

Στόχος είναι η εύρεση αλληλοσυσχετίσεων μεταξύ δομών και χαρακτηριστικών διαφορετικών ιατρικών εξετάσεων.

Συνοπτική Περιγραφή Διπλωματικής Εργασίας

Το πρόγραμμα που περιγράφεται αποσκοπεί στην ανάλυση ιατρικών εξετάσεων με σκοπό την ανακάλυψη νέων σχέσεων και δομών, καθώς και την καθορισμό του ελάχιστου αριθμού ερωτήσεων που απαιτούνται για την διερεύνηση των ιατρικών ιστορικών. Αυτό το έργο επικεντρώνεται στη χρήση δεδομένων, είτε πρόκειται για ιατρικές εικόνες (όπως απεικονίσεις MRI, CT, ακτινογραφίες κ.λπ.), είτε για χρονικές σειρές δεδομένων (όπως παρακολούθηση παραμέτρων με το πέρασμα του χρόνου, π.χ. αιματολογικά δεδομένα).

Οι φοιτητές που συμμετέχουν στο έργο έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον τύπο των δεδομένων που θα αναλύσουν, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα τους και την εξειδίκευσή τους. Σε αυτό το σημείο, κάθε φοιτητής μπορεί να καθορίσει το ερευνητικό του πεδίο και το είδος των εξετάσεων που θα εξετάσει.

Η διαδικασία της ανάλυσης απαιτεί τη χρήση προηγμένων τεχνικών αναλυτικής επεξεργασίας δεδομένων και μηχανικής μάθησης. Οι φοιτητές θα αντιμετωπίσουν προκλήσεις όπως η εξαγωγή σημαντικών χαρακτηριστικών από τα δεδομένα, η αντιμετώπιση του θορύβου και η ανίχνευση μοτίβων και ανωμαλιών.

Μια σημαντική πτυχή του έργου είναι η εύρεση νέων σχέσεων και δομών μέσα στα δεδομένα. Αυτό μπορεί να σημαίνει την ανακάλυψη συσχετίσεων μεταξύ διαφορετικών παραμέτρων, την αναγνώριση παρόμοιων προτύπων σε διαφορετικούς ασθενείς, ή ακόμη και την ανίχνευση εξελίξεων που μπορεί να οδηγήσουν σε νέες προσεγγίσεις για την ιατρική διάγνωση και θεραπεία.

Το άλλο σημαντικό κομμάτι του έργου είναι ο καθορισμός του ελάχιστου αριθμού ερωτήσεων που απαιτούνται για να αποσαφηνιστούν τα ιατρικά ιστορικά. Αυτό συνεπάγεται τη σύνδεση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης με το ερώτημα του πόσο πλήρης πρέπει να είναι η ιατρική διαδικασία για να εξακριβωθεί μια συγκεκριμένη πάθηση ή κατάσταση.

Συνολικά, το έργο αυτό απαιτεί συνεργασία μεταξύ της ιατρικής κοινότητας και της τεχνολογικής, με στόχο τη βελτίωση της ιατρικής πρακτικής μέσω της αξιοποίησης των δεδομένων και της ανακάλυψης νέων γνώσεων που μπορούν να έχουν ευεργετικές επιπτώσεις στην υγεία των ασθενών.

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

Προχωρημένα θέματα βάσεων δεδομένων (επιθυμητό)

Προαπαιτούμενες γνώσεις

JAVA , Python, Javascirpt (ανάλογα με το κομμάτι της διπλωματικής που θα αναλάβει)

Τύπος

Προγραμματιστική

Στοιχεία Επικοινωνίας

Βρεττός Μουλός (vrettos@gmail.com) , Γραφείο 1.13 στο Κτίριο Υπολογιστών (1ος όροφος) (dslab@mail.ntua.gr)

Τσανάκας Παναγιώτης (panag@cs.ntua.gr)