Αξιοποίηση τεχνολογιών και εργαλείων AI για τη δημιουργία, τεκμηρίωση και αξιολόγηση αρχιτεκτονικών λογισμικού
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Βασίλειος Βεσκούκης
Συσχετιζόμενο μάθημα Τεχνολογία Λογισμικού

Περιγραφή

Με δεδομένη την εκρηκτική διάδοση εργαλείων AI που χρησιμοποιούνται σε όλο το φάσμα του κύκλου ζωής του λογισμικού, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον η καταγραφή, χρήση και αξιολόγηση τέτοιων εργαλείων για φάσεις της ανάπτυξης που δεν αφορούν την παραγωγή ή την ανάλυση πηγαίου κώδικα, αλλά προγενέστερες φάσεις της ανάπτυξης και ιδίως αυτή του καθορισμού της αρχιτεκτονικής.

Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα εργασία θα διερευνήσει τα διαθέσιμα εργαλεία ΑΙ και τις δυνατότητες αξιοποίησής τους για τη λήψη αποφάσεων αρχιτεκτονικής κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής λογισμικού. Επιπροσθέτως, θα διερευνηθούν οι δυνατότητες που παρέχουν τέτοια εργαλεία για την τεκμηρίωση με χρήση προτύπων όπως UML, XMI, τόσο κατά την αρχική ανάπτυξη, όσο και αναλύοντας υπάρχουσες εφαρμογές (reverse engineering) είτε σε επίπεδο αρχείων κώδικα, ή deployment scripts.

Προαπαιτούμενες γνώσεις

  1. Visual Paradigm, UML, XMI
  2. Γνώση ενός δικτυακού προγραμματιστικού οικοσυστήματος
  3. Πρόσβαση σε επιλεγμένα εργαλεία AI

Συνεργάτης

  • Χ.Χατζηχριστοφή, υ.δ.