Αρχιτεκτονικές δικτυακών εφαρμογών για διαχείριση χωρικών αναφορών σε ανοικτά δεδομένα αγοράς και υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Βασίλειος Βεσκούκης
Συσχετιζόμενο μάθημα Τεχνολογία Λογισμικού

Περιγραφή

Η διαφάνεια στη λειτουργία των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας επιβάλει τη διάθεση πλήθους συνόλων ανοικτών δεδομένων. Τα σύνολα αυτά έχουν συνήθως έμμεση ή επαγόμενη χωρική αναφορά. Για την αξιοποίησή τους σε επίπεδο ανάλυσης και σχεδιασμού ενεργειών και πολιτικών, απαιτείται συνδυασμός με σύνολα χωρο-αναφερόμενων δεδομένων που προέρχονται από άλλες πηγές, όπως ενδεικτικά: διοικητικά όρια, πυκνότητα πληθυσμού, οικονομικά δεδομένα, όρια περιοχών ενδιαφέροντος, επαγόμενα όρια σε εφαρμογή κανονισμών, κ.ά. Σήμερα τα δεδομένα αυτά διατίθενται από πλήθος πηγών σε διάφορους μορφότυπους.

Αντικείμενα της εργασίας είναι τα ακόλουθα:

α) η διερεύνηση των δυνατοτήτων των σύγχρονων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για την αυτόματη απόδοση χωρικών αναφορών (δεδομένων γεωμετρικών τύπων) σε δεδομένα αγορών και υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας και η εισαγωγή αυτών σε χωρικές ΒΔ

β) η ενοποίηση σχετικών χωροαναφερόμενων δεδομένων (πχ από στατιστικές αρχές) με τα παραπάνω

γ) η ανάπτυξη δικτυακής εφαρμογής λογισμικού για την οπτικοποίηση και την ανάλυση χωροαναφερόμενων χρονοσειρών αγορών και δεδομένων υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας

Προαπαιτούμενες γνώσεις

  1. Visual Paradigm
  2. Γνώση ενός δικτυακού προγραμματιστικού οικοσυστήματος
  3. Βασικές γνώσεις χωρικών βάσεων δεδομένων (postgres/postgis) και δικτυακών υπηρεσιών
  4. Βάσεις δεδομένων για χρονοσειρές (time series dbms)

Σχόλια / αναφορές

  1. https://www.ogc.org/standard/sfa/
  2. https://www.ogc.org/standard/wfs/
  3. https://druid.apache.org/

Συνεργάτης

  • Γ.Παπακυριακόπουλος, υ.δ.