Ποσοτικοποίηση και βέλτιστη κατανομή ευελιξίας οικιακών θερμικών φορτίων για Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης
Διπλωματική Εργασία


Περιγραφή

Σκοπός της εργασίας είναι η ανάπτυξη μοντέλου (μαθηματική βελτιστοποίηση είτε τεχνητή νοημοσύνη) για την εκτίμηση της αθροιστικής ευελιξίας που μπορεί να παρέχει ένα πλήθος οικιακών θερμικών φορτίων (π.χ. αντλίες θερμότητας), τα οποία ελέγχονται από ένα Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης φορτίου. Το πρόβλημα θα επιλυθεί σε 2 επίπεδα: 1) Λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις των χρηστών (π.χ. επιθυμητό εύρος θερμοκρασιών εντός του εσωτερικού χώρου) καθώς και τεχνικά στοιχεία των συσκευών (π.χ. μέγιστη ισχύς συσκευής) θα υπολογιστεί ένα βέλτιστο πλάνο ωριαίας ημερήσιας κατανάλωσης(πλάνο βάσης) ώστε να ελαχιστοποιηθεί το κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κάθε χρήστη. 2) Εκτίμηση της μέγιστης ευελιξίας σε σχέση με το πλάνο βάσης.