Σύγκριση Μεθόδων Πρόβλεψης Παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Παύλος Γεωργιλάκης
Συσχετιζόμενο μάθημα Ηλεκτρική Οικονομία

Περιγραφή

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η σύγκριση διαφορετικών μεθόδων πρόβλεψης αιολικής και φωτοβολταϊκής παραγωγής, με στόχο τη δημιουργία ενός ευέλικτου μη-παραμετρικού εργαλείου πρόβλεψης πολλαπλών χρήσεων. Η πρόβλεψη παραγωγής εξαρτάται από πολλαπλούς παράγοντες, όπως το είδος της στοχαστικής μεταβλητής, ο χρονικός ορίζοντας πρόβλεψης, και το είδος των διαθέσιμων δεδομένων. Η αρχιτεκτονική του εργαλείου θα προσδιοριστεί μέσω της ανίχνευσης των ειδικών χαρακτηριστικών κάθε είδους πρόβλεψης.