Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση αλγορίθμων βαθιάς μάθησης για πρόβλεψη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Διπλωματική Εργασία


Περιγραφή

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός σύγχρονου μοντέλου βραχυπρόθεσμης πρόβλεψης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Η πρόβλεψη παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ είναι μείζονος σημασίας και αποτελεί πραγματικό πρόβλημα του σήμερα, αφού η συνεχώς αυξανόμενη ένταξη ΑΠΕ στο ηλεκτρικό δίκτυο απαιτεί και την όλο πιο αξιόπιστη και ελεγχόμενη διείσδυσή τους σε αυτό. Η εκπαίδευση του μοντέλου θα πραγματοποιηθεί με χρήση πραγματικών ιστορικών δεδομένων τόσο παραγωγής όσο και μετεωρολογικών στοιχείων της υπό αξιολόγηση περιοχής, ενώ η αξιολόγηση του μοντέλου θα γίνει σε σύγκριση με σύγχρονα μοντέλα πρόβλεψης.