Βέλτιστος προγραμματισμός φόρτισης/εκφόρτισης διεσπαρμένης αποθήκευσης ενέργειας σε δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με αυξημένη διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Διπλωματική Εργασία


Περιγραφή

Σκοπός της εργασίας είναι η ανάπτυξη μεθόδου για το βέλτιστο ημερήσιο προγραμματισμό φόρτισης-εκφόρτισης μονάδων διεσπαρμένης αποθήκευσης ενέργειας στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με αυξημένη διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Η βελτιστοποίηση θα πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τη στοχαστική φύση του ανέμου και της ηλιακής ακτινοβολίας μεγιστοποιώντας την αξιοποίηση των ΑΠΕ.