Σχεδιασμός και υλοποίηση δικτύου διασυνδεδεμένων εσωτερικών κόμβων αυτοκινήτων
Διπλωματική Εργασία


Περιγραφή

Περιγραφή:

Η ψηφιοποίηση των αυτοκινήτων έχει βασιστεί σε πλήθος έξυπνων κόμβων που συνυπάρχουν αρμονικά και τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους με κάποια από τα δίκτυα που έχουν αναπτυχθεί ειδικά για την ενσωμάτωσή τους σε αυτοκίνητα. Ένα από αυτά είναι το LIN, το οποίο είναι ένα αργό αλλά φθηνό serial network protocol όπου χρησιμοποιείται συνήθως για μετάδοση περιορισμένης πληροφορίας είτε αυτή είναι control είτε είναι small size data packets που προέρχονται από περιφερειακούς αισθητήρες, και το CAN οποίο είναι ένα γρηγορότερο του LIN δίκτυο βασισμένο σε twisted pair cable που συνδέει λογικές μονάδες ECU του αυτοκινήτου

Σκοπός της διπλωματικής είναι η ανάπτυξη διασυνδεδεμένου δικτύου έξυπνων κόμβων για ανταλλαγή πληροφοριών μέσω του πρωτοκόλλου LIN CAN και σχετικών εφαρμογών για κάθε έναν από τους μετέχοντες κόμβους.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

[1] Guan, Fei, et al. "Open source FreeRTOS as a case study in real-time operating system evolution." Journal of Systems and Software 118 (2016): 19-35.

[2] Ruff, Matthew. "Evolution of local interconnect network (LIN) solutions." 2003 IEEE 58th Vehicular Technology Conference. VTC 2003-Fall (IEEE Cat. No. 03CH37484). Vol. 5. IEEE, 2003.

[3] ISO 11898-1:2003; Road Vehicles—Controller Area Network (CAN)—Part 1: Data Link Layer and Physical Signalling. International Organization for Standardization (ISO): Geneva, Switzerland, 2003.

Επικοινωνία: Γιώργος Χατζηπαυλής (giorgos.hadjipavlis@iccs.gr), Παναγιώτης Τσανάκας (panag@cs.ntua.gr).